GIẢNG VIÊN TẠI CITI ENGLISH

GV. Nguyễn Ngọc Minh Châu

Học vị: Cử Nhân

Chuyên ngành: Ngôn Ngữ Anh

Nơi công tác: Trung tâm ngoại ngữ CITI ENGLISH

Kinh nghiệm giảng dạy: 4 năm

Văn bằng chứng chỉ: APTIS ESOL C

GV. Nguyễn Thị Linh

Học vị: Thạc Sĩ

Chuyên ngành: Ngôn Ngữ Anh

Nơi công tác: Đại Học Hà Nội

Kinh nghiệm giảng dạy: 10 năm

Văn bằng chứng chỉ: Thạc sĩ Ngôn Ngữ Anh

GV. Phạm Minh Loan

Học vị: Thạc Sĩ

Chuyên ngành: Ngôn Ngữ Anh

Nơi công tác: Đại Học Hà Nội

Kinh nghiệm giảng dạy: 20 năm

Văn bằng chứng chỉ: Thạc sĩ Ngôn Ngữ Anh

GV. Doãn Hoàng Mai

Học vị: Thạc Sĩ

Chuyên ngành: Ngôn Ngữ Anh

Nơi công tác: Đại Học Hà Nội

Kinh nghiệm giảng dạy: 24 năm

Văn bằng chứng chỉ: Thạc sĩ Ngôn Ngữ Anh

GV. Nguyễn Ngọc Trâm

Học vị: Cử Nhân

Chuyên ngành: Ngôn Ngữ Anh

Nơi công tác: Đại Học Hà Nội

Kinh nghiệm giảng dạy: 3 Năm

Văn bằng chứng chỉ: Cử Nhân Ngôn Ngữ Anh

GV. Nguyễn Bùi Thanh Vy

Học vị: Cử Nhân

Chuyên ngành: Ngôn Ngữ Anh

Nơi công tác: Trung tâm ngoại ngữ CITI ENGLISH

Kinh nghiệm giảng dạy: 4 Năm

Văn bằng chứng chỉ: IELTS 7.5